Източник: „Банкеръ“

Ед­на но­ва про­ек­ция на иде­я­та – Бъл­га­рия да ста­не Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те

Мо­же ли Бъл­га­рия да ста­не Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те чрез ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука? От­го­вор на то­зи въп­рос да­до­ха ор­га­ни­а­то­ри­те на он­лайн двуд­не­вен фо­рум от фон­да­ция „Ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии и бъ­де­ще­то на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“.

Дис­ку­си­он­ни­ят фо­рум се про­ве­де под име­то „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии и бъ­де­ще­то на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“ с пър­ва кон­фе­рен­ция на фо­ру­ма на те­ма „Ин­дус­т­рия 4.0 и Ди­ги­тал­на­та ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“.

Осъз­на­ва­щи па­губ­ни­те послед­с­твия на се­гаш­ния свят и най-ве­че фун­да­мен­тал­ния проб­лем, свър­зан с не­га­тив­но­то раз­ви­тие на чо­веш­кия ка­пи­тал, чле­но­ве­те на фон­да­ция „ИТБИН“ по­емат пред се­бе си и пред всич­ки оста­на­ли на­ро­ди не­ле­ка­та от­го­вор­ност и де­ло за съз­да­ва­не и раз­гръ­ща­не на об­що­ев­ро­пейс­ка струк­ту­ра за осъ­щес­т­вя­ва­не на „Ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“ ка­то един­с­т­ве­но въз­мож­но ре­ше­ние. Те­зи буд­ни и дей­ни до един хо­ра са уве­ре­ни в то­ва, че де­ло­то им ще бъ­де при­чи­на за зна­чи­тел­но по-ви­со­кия по­тен­ци­ал за успех на об­що­ев­ро­пейс­ка­та идея за „Ин­дус­т­рия 4.0“, ко­я­то под­роб­но е раз­гле­да­на в Пър­ва­та кон­фе­рен­ция ка­то дос­той­на со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ка стра­те­гия за раз­ви­тие“, за­яви­ха ор­га­ни­за­то­ри­те на съ­би­ти­е­то.

Тен­ден­ция на раз­ви­тие на тех­но­ло­гич­ни­те ели­ти на За­па­да и Ки­тай.

По ду­ми­те им „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ пред­став­ля­ва съз­да­ва­не, раз­ви­тие и ши­ро­ко раз­прос­т­ра­не­ние на зна­ние за уни­вер­са­лен сис­те­мен мо­дел на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие. Спо­ред тях та­зи ре­фор­ма ще поста­ви на­ча­ло­то на пре­ход на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука от сред­но­ве­ков­но (схо­лас­тич­но) на съв­ре­мен­но (ин­же­нер­но) ни­во на раз­ви­тие, ко­е­то ще да­де шанс на ев­ро­пейс­ки­те на­ро­ди да уве­ли­чат как­то ка­чес­т­во­то та­ка и ко­ли­чес­т­во­то на сво­и­те тех­но­ло­гич­ни ели­ти, пра­вей­ки те­зи на­ро­ди кон­ку­рен­ти на стра­ни­те от Из­точ­на Азия на­че­ло с Ки­тай, и пре­дос­та­вяй­ки въз­мож­ност­та за ед­но дос­той­но бъ­де­ще на ид­ни­те по­ко­ле­ния в бъ­де­ще­то на гло­бал­ния свят.

По вре­ме на пър­вия ден на кон­фе­рен­ци­я­та бя­ха пред­ста­ве­ни шест пре­неб­рег­ва­ни оче­вид­нос­ти, от ко­и­то всъщ­ност про­из­ли­за иде­я­та за „ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“.

Вто­рия ден про­во­ки­ра раз­ми­съл над след­ни­те сис­тем­но под­ре­де­ни дис­ку­си­он­ни те­зи: „“ 

Сед­ма дис­ку­си­он­на те­за: Проб­ле­мът с не­га­тив­но­то раз­ви­тие на чо­веш­кия ка­пи­тал на ев­ро­пейс­кия свят има ед­но един­с­т­ве­но разум­но ре­ше­ние: раз­ви­тие и ши­ро­ко учеб­но раз­прос­т­ра­не­ние на „ди­и­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми.

„Ди­и­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми пред­став­ля­ват нов клас „ERP“ сис­те­ми, фун­к­ци­о­нал­на­та кон­с­т­рук­ция на ко­и­то е из­гра­де­на на осно­ва­та на хо­лис­тич­но уни­вер­сал­но зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие в не­го­во­то ка­чес­т­во на сис­те­мен обект и су­бект.

Шес­т­ме­сеч­но­то изуча­ва­не – ка­то те­о­рия и прак­ти­ка – на програм­на­та фун­к­ци­о­нал­на кон­с­т­рук­ция на то­зи нов вид соф­ту­ер ще фор­ми­ра но­во ка­чес­т­во зна­ние за управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни­те пред­при­я­тия и кор­по­ра­ции. Зна­ние мно­го по-ис­тин­но и по­лез­но за ин­дус­т­ри­ал­на­та дейс­т­ви­тел­ност от зна­ни­е­то ко­е­то се­га се фор­ми­ра в ре­зул­тат на пет­го­диш­но изуча­ва­не на ико­но­ми­чес­ки дис­цип­ли­ни в све­тов­но най-престиж­ни уни­вер­си­те­ти.

Осма дис­ку­си­он­на те­за: В Бъл­га­рия до сре­да­та на 2018-та го­ди­на е съ­щес­т­ву­вал тех­но­парк, кой­то под име­то „Ба­за ИДЕУМ“ е постиг­нал за­бе­ле­жи­те­лен успех в съз­да­ва­не­то на дейс­т­ви­тел­но ра­бо­тещ про­то­тип на „ди­и­но­ва­тив­на ERP“ сис­те­ма.

Де­ве­та дис­ку­си­он­на те­за: Успе­хът на иде­я­та за „Ин­дус­т­рия 4.0“ за­ви­си от из­граж­да­не­то на но­во ка­чес­т­во чо­веш­ки ка­пи­тал, кой­то да бъ­де но­си­тел на хо­лис­тич­но зна­ние за уни­вер­са­лен мо­дел на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни­те пред­при­я­тия, раз­глеж­да­ни ка­то сис­тем­ни обек­ти и су­бек­ти на об­що­ев­ро­пейс­ко­то сто­пан­с­т­во.

Цел­та на фон­да­ция „ИТБИН“ е да фо­ку­си­ра об­щес­т­ве­но­то вни­ма­ние вър­ху из­ло­же­ни­те по-го­ре дис­ку­си­он­ни те­зи с още ед­на основ­на цел – да опо­вес­тят, че до мо­мен­та ня­ма друг тех­но­парк, в све­то­вен ма­щаб, кой­то да е постиг­нал и на 1⁄10 от то­ва, ко­е­то е постиг­нал пуб­лич­но ано­ним­ни­ят „Ба­за ИДЕУМ“ осно­ви­те, на кой­то– в ка­чес­т­во­то ѝ на дейс­т­ви­те­лен бъл­гар­с­ки тех­но­парк за стра­те­ги­чес­ки ино­ва­ции в об­ласт­та на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка – са по­ло­же­ни в на­ча­ло­то на 1998 го­ди­на, ко­га­то две мал­ки бъл­гар­с­ки фир­ми до­го­ва­рят сът­руд­ни­чес­т­во за раз­ра­бот­ка на уни­ка­лен IT про­дукт за мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­ни пред­при­я­тия и сис­те­ми.

Имен­но то­ва поста­вя Бъл­га­рия в по­зи­ци­я­та на све­то­вен ли­дер, при то­ва с огром­но пре­дим­с­т­во, в про­це­са на съз­да­ва­не на но­во ка­чес­т­во ба­зис­но на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка. Зна­ние, ко­е­то ра­но или къс­но тряб­ва да напра­ви своя пре­ход от схо­лас­тич­но към сис­тем­но ни­во.

„Всич­ки мла­ди чле­но­ве на фон­да­ция зна­ят, че въз­мож­ност­та Бъл­га­рия да се въз­пол­з­ва от то­зи уни­ка­лен шанс е ре­а­лен ка­то „Ба­за ИДЕУМ“ мо­же да бъ­де ини­ци­а­тор и све­то­вен настав­ник в про­це­са на Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука чрез съз­да­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на Пър­ви Ин­с­ти­тут за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та на­ука, обе­ди­ня­ващ стра­ни­те от це­лия ев­ро­пейс­ки свят“, ка­те­го­рич­ни са от „ИТБИН“. От там по­яс­ня­ват, че ако сред пред­ста­ви­те­ли­те на бъл­гар­с­ки­те ели­ти не се на­ме­рят та­ки­ва, ко­и­то да от­кри­ят дос­той­но (разум­но и фак­то­ло­гич­но) опро­вер­же­ние на ня­коя от де­фи­ни­ра­ни­те те­зи, то то­га­ва пред Бъл­га­рия се очер­та­ва ре­ал­на въз­мож­ност да за­во­ю­ва све­тов­но зна­чи­ма ро­ля при осъ­щес­т­вя­ва­не­то на Чет­вър­та­та ин­дус­т­ри­ал­на ре­во­лю­ция.

По­ве­че ин­фор­ма­ция мо­же да от­кри­е­те на сай­та на фон­да­ция „ИТБИН“.