Пред­сто­я­що Съ­би­тие
1 дек. 2021
 • 00

  Дни

 • 00

  ча­са

 • 00

  ми­ну­ти

 • 00

  се­кун­ди

Го­ле­ми­ят Шанс

Очак­вай­те ско­ро кни­га­та „Го­ле­ми­ят Шанс“ !

По ду­ми, спо­де­ле­ни от са­мия ав­тор, раз­глеж­да­на в съ­дър­жа­те­лен план,  кни­га­та „Го­ле­ми­ят шанс“ но­си съ­щес­т­ве­но зна­ние за на­ис­ти­на ефек­тив­ни так­ти­чес­ки и стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­ции, за­що­то тя (кни­га­та) из­ця­ло от­го­ва­ря на из­бро­е­ни­те три усло­вия: на пър­во мяс­то опис­ва същ­ност­та на един мно­го се­ри­о­зен проб­лем, кой­то заст­ра­ша­ва бъ­де­ще­то на це­лия ев­ро­пейс­ки свят, на вто­ро мяс­то раз­кри­ва из­точ­ни­ка на то­зи проб­лем, а на тре­то мяс­то да­ва ре­ше­ние на проб­ле­ма, чрез под­хо­дя­щи час­т­ни и пуб­лич­ни ин­вес­ти­ции от так­ти­чес­ки и стра­те­ги­чес­ки ха­рак­тер.

Та­зи кни­га ще про­ме­ни въз­гле­да за све­та, в кой­то жи­ве­ем! Ще ни скан­да­ли­зи­ра с ис­ти­ни, ко­и­то умиш­ле­но се пре­неб­рег­ват и ще ни пре­дос­та­ви Го­ле­ми­ят шанс за про­мя­на!

Пред­сто­я­щи съ­би­тия, свър­за­ни с „Го­ле­ми­ят Шанс“

Не е от­кри­то съ­би­тие!

От­ми­на­ли съ­би­тия, свър­за­ни с „Го­ле­ми­ят Шанс“

Не е от­кри­то съ­би­тие!