ERP
Източник: „ДРИН“

Ди­и­но­ва­тив­ни ERP сис­те­ми [2inERP]

В пре­диш­ния ма­те­ри­ал раз­гле­дах­ме съ­щес­т­ву­ва­щи­те днес ви­до­ве ERP сис­те­ми. Раз­гле­дах­ме, че те се де­лят на два основ­ни ви­да, ко­и­то след­ва да бъ­дат „ин­же­нер­ни“ и „схо­лас­тич­ни“.

Се­га съ­щес­т­ву­ва­щи­те „ERP“ сис­те­ми мо­гат да бъ­дат опре­де­ле­ни ка­то „схо­лас­тич­ни“, за­що­то тех­ни­те фун­к­ци­о­нал­ни кон­с­т­рук­ции не се със­та­вят по яс­но де­фи­ни­ра­но на­уч­но зна­ние за тях­но­то прин­цип­но уст­ройс­т­во и на­чин на фун­к­ци­о­ни­ра­не, в ка­чес­т­во­то им на сис­тем­ни обек­ти с яс­но прак­ти­чес­ко при­ло­же­ние. То­ест ня­мат ка­чес­т­ве­но мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие в прост­ран­с­т­во­то и вре­ме­то на гло­бал­ния свят, раз­глеж­да­ни ка­то сис­те­мен обект и су­бект. Де­фи­ци­тът от та­ко­ва зна­ние про­из­ти­ча от съ­щес­т­ве­ни де­фек­ти на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка – 5‑та пре­неб­рег­ва­на оче­вид­ност от Ма­ни­фес­та за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука* — и те­зи сис­те­ми са още един по­ка­за­те­лен при­мер, че ико­но­ми­чес­ка­та на­ука е на схо­лас­тич­но ни­во на раз­ви­тие, ко­е­то опре­де­лих­ме ка­то сред­но­ве­ков­но в срав­не­ние с ме­ди­цин­с­ка­та.

А се­га би би­ло ин­те­рес­но да вклю­чим в ра­бо­та на­ше­то въ­об­ра­же­ние и да се опи­та­ме да из­гра­дим пред­ста­ва ка­къв би бил об­щес­т­ве­ни­ят ефект, ако се­га съ­щес­т­ву­ва­щи­те схо­лас­тич­ни „ERP“ сис­те­ми бъ­дат за­ме­не­ни от ин­же­нер­ни, на­ри­ча­ни още „ди­и­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми.

Не­ка въ­ве­дем опре­де­ле­ни­е­то за та­ки­ва „ERP“ сис­те­ми.

„Ди­и­но­ва­тив­на ERP“ сис­те­ма: 

То­ва е двой­но ино­ва­тив­на „ERP“ сис­те­ма, ко­я­то вед­нъж об­но­вя­ва (сис­те­ма­ти­зи­ра, раз­ши­ря­ва и уточ­ня­ва) зна­ни­е­то на потре­би­те­ля за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на пред­при­я­ти­е­то, и вто­ри път слу­жи за управ­ле­ние на раз­ви­ти­е­то на чо­веш­кия ка­пи­тал, а от там опре­де­ля­не и управ­ле­ние на раз­ви­ти­е­то на тех­но­ло­ги­чен елит – то­ва са хо­ра­та, ко­и­то обез­пе­ча­ват ино­ва­тив­но раз­ви­ти­е­то на пред­при­я­ти­е­то ка­то съз­да­ват и внед­ря­ват но­ви про­дук­ти и тех­но­ло­гии.

Днес па­за­рът на ди­ги­тал­ни ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гич­ни про­дук­ти пред­ла­га мно­го­об­раз­но мно­жес­т­во от най-раз­лич­ни „ERP“ сис­те­ми. Сре­щу то­ва мно­жес­т­во стои, по­доб­но по ха­рак­тер, мно­жес­т­во от тех­но­пар­ко­ве, ко­и­то са съз­да­ли, а след то­ва и раз­ви­ват те­зи „ERP“ сис­те­ми.

В про­це­са на съз­да­ва­не и раз­ви­тие на „ERP“ сис­те­ми­те, слу­жи­те­ли­те на те­зи тех­но­пар­ко­ве фор­ми­рат за се­бе си как­то об­що, та­ка и кон­к­рет­но зна­ние за сис­тем­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на мно­жес­т­во раз­лич­ни пред­при­я­тия, част от ко­и­то са ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни.

В то­зи про­цес все­ки слу­жи­тел, кой­то има ин­те­лек­ту­ал­ни­те спо­соб­нос­ти са­мос­то­я­тел­но да фор­ми­ра та­ко­ва зна­ние, не­ми­ну­е­мо би мо­гъл да изоб­ра­зи ес­тес­т­во­то на фе­но­ме­на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но пред­при­я­тие чрез след­ни­те три об­що­поз­на­ва­тел­ни про­ек­ции:

Пър­ва об­що­поз­на­ва­тел­на про­ек­ция:
Вся­ко ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но пред­при­я­тие е су­бект, кой­то е еле­мент на мно­жес­т­во от су­бек­ти, ко­и­то за­ед­но – в ро­ля­та на кли­ен­ти и/​или достав­чи­ци на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни сто­ки и/​или услу­ги – из­граж­дат смис­лов фраг­мент на све­тов­на­та ма­ши­нос­т­ро­и­тел­на ин­дус­т­рия.

Вто­ра об­що­поз­на­ва­тел­на про­ек­ция:
Вся­ко ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но пред­при­я­тие е сис­те­мен обект, кой­то се със­тои от мно­жес­т­во обек­ти, опре­де­ля­ни ка­то ка­пи­та­ло­ви ак­ти­ви – част от те­зи ак­ти­ви са соб­с­тве­ни, а дру­ги­те привле­че­ни.

Тре­та об­що­поз­на­ва­тел­на про­ек­ция:
Вся­ко ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но пред­при­я­тие съ­щес­т­ву­ва в ка­чес­т­во­то на сис­тем­но осъ­щес­т­вя­ван обект, ка­то за­дър­жа и дви­жи (про­ме­ня) сво­и­те ка­пи­та­ло­ви ак­ти­ви чрез един­но­то дейс­т­вие на 5 тех­но­ло­гич­ни сис­те­ми:

(1) сис­те­ма за „Про­даж­би“; (2) сис­те­ма за „Про­из­вод­с­тво“; (3) сис­те­ма за „Достав­ки“; (4) сис­те­ма за „Фи­нан­си­ра­не“; (5) сис­те­ма за „Осъ­щес­т­вя­ва­не на тех­но­ло­гич­на­та сре­да на пред­при­я­ти­е­то“.

Ако те­зи три из­во­да от ли­чен ха­рак­тер се ана­ли­зи­рат за­дъл­бо­че­но на ни­во тех­но­парк, а след то­ва се пол­з­ват в ка­чес­т­во­то на позна­ва­те­лен фун­да­мент за из­граж­да­не­то на фун­к­ци­о­нал­на­та кон­с­т­рук­ция на един нов вид „ERP“ сис­те­ми – „ди­и­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми, то то­ва би би­ло завръ­ща­не, на но­во и по-ви­со­ко ни­во, на то­зи клас ди­ги­тал­ни сис­те­ми към позна­ва­тел­ния уни­вер­са­ли­зъм, при­същ на тях­но­то ис­то­ри­чес­ко на­ча­ло. Сис­те­ми­те от то­зи вид би след­ва­ло да имат точ­но 7 фун­к­ци­о­нал­ни под­сис­те­ми, под­ре­де­ни и опре­де­ле­ни, как­то след­ва:

  1. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Обек­ти“
  2. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Су­бек­ти“
  3. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Осъ­щес­т­вя­ва­не на Тех­но­ло­гич­на­та сре­да“
  4. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Про­даж­би“
  5. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Про­из­вод­с­тво“
  6. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Достав­ки“
  7. Фун­к­ци­о­нал­на под­сис­те­ма „Фи­нан­си­ра­не“

Те­зи 7 Фун­к­ци­о­нал­ни под­сис­те­ми са са­мо пър­ва стъп­ка за из­граж­да­не­то на ра­бот­на­та кон­с­т­рук­ция на то­зи нов вид „ERP“ сис­те­ми.

Най-важ­но­то е те­зи „ERP“ сис­те­ми да съ­дър­жат фун­к­ци­о­нал­но зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на длъж­нос­т­но­то раз­ви­тие на хо­ра­та, ко­и­то мо­гат да осмис­лят пред­при­я­ти­е­то ка­то сис­те­мен обект и су­бект, и на та­зи осно­ва да но­сят пъл­но­цен­на от­го­вор­ност за вна­ся­не на ино­ва­тив­ни про­ме­ни в про­це­са на не­го­во­то раз­ви­тие.

На­ли­чи­е­то на та­ко­ва вгра­де­но зна­ние ще пре­вър­не то­зи нов вид „ERP“ сис­те­ми във въз­мож­но най-ефек­тив­но­то сред­с­тво за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ма с не­га­тив­но­то раз­ви­тие на чо­веш­кия ка­пи­тал на ев­ро­пейс­кия свят.

То­ва е та­ка, за­що­то ня­кол­ко ме­сеч­но­то изуча­ва­не, ка­то те­о­рия и прак­ти­ка, на фун­к­ци­о­нал­на­та кон­с­т­рук­ция на ед­на та­ка­ва ди­ги­тал­на сис­те­ма ще фор­ми­ра зна­ние за ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие, мно­го по-ис­тин­но и по­лез­но за ин­дус­т­ри­ал­на­та ре­ал­ност от зна­ни­е­то, ко­е­то мо­же да се фор­ми­ра след 4 – 5 го­ди­ни най-усър­д­но изуча­ва­не на мик­ро­и­ко­но­ми­ка в най-престиж­ни спе­ци­а­ли­зи­ра­ни уни­вер­си­те­ти.

Нуж­но е са­мо ши­ро­ко учеб­но раз­прос­т­ра­не­ние на та­ки­ва ди­ги­тал­ни сис­те­ми.

Ка­къв би бил об­щес­т­ве­ни­ят ефект, раз­глеж­дан в рам­ки­те на ев­ро­пейс­кия свят, ако се­га съ­щес­т­ву­ва­щи­те „схо­лас­тич­ни ди­ги­тал­ни сис­те­ми“ бъ­дат за­ме­не­ни с „ин­же­нер­ни“ – та­ки­ва, ко­и­то опре­де­ля­ме чрез по­ня­ти­е­то „ди­и­но­ва­тив­на ERP” сис­те­ма ?

Съз­да­ва­не­то, раз­ви­ти­е­то и ма­со­во­то раз­прос­т­ра­не­ние на „ди­и­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми ще до­ве­де до пре­ход на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука от сред­но­ве­ков­но (схо­лас­тич­но) на съв­ре­мен­но (сис­тем­но) ни­во на раз­ви­тие

Об­щес­т­ве­ни­ят ефект от един та­къв пре­ход е съ­пос­та­вим с об­щес­т­ве­ния ефект от пре­хо­да на ме­ди­цин­с­ка­та на­ука от сред­но­ве­ков­но (схо­лас­тич­но) на съв­ре­мен­но (сис­тем­но) ни­во на раз­ви­тие;

Об­щес­т­ве­ни­ят ефект от пре­хо­да на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука от сред­но­ве­ков­но (схо­лас­тич­но) на съв­ре­мен­но (сис­тем­но) ни­во на раз­ви­тие мо­же да има са­мо по­зи­тив­ни стра­ни и ни­как­ви не­га­тив­ни.

Пре­по­ръч­ва­ме ви да про­че­те­те и 7‑ма пре­неб­рег­ва­на оче­вид­ност от Ма­ни­фес­та за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука*, ко­я­то каз­ва, че проб­ле­мът с не­га­тив­но­то раз­ви­тие на чо­веш­кия ка­пи­тал на ев­ро­пейс­кия свят има ед­но един­с­т­ве­но разум­но РЕШЕНИЕ: раз­ви­тие и ши­ро­ко учеб­но раз­прос­т­ра­не­ние на нов вид „ERP“ сис­те­ми.