Пред­сто­я­що Съ­би­тие
30 септ. 2022
 • 00

  Дни

 • 00

  ча­са

 • 00

  ми­ну­ти

 • 00

  се­кун­ди

Дис­ку­си­он­ни пло­щад­ки

Дис­ку­си­он­ни­те пло­щад­ки пред­став­ля­ват ини­ци­и­ра­ни де­ба­ти с раз­лич­ни пред­ста­ви­те­ли на ме­дий­ни, сто­пан­с­ки, по­ли­ти­чес­ки и на­уч­ни ели­ти, чи­я­то глав­на цел е раз­глеж­да­не­то и об­съж­да­не­то, как­то и при­ема­не­то или от­хвър­ля­не­то на по­зи­ци­и­те, за­ло­же­ни в осно­во­по­ла­га­щия до­ку­мент на Фон­да­ция „ИТБИН“ – „Ма­ни­фест за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

Всич­ко то­ва се пра­ви с иде­я­та да се раз­гле­дат всич­ки мне­ния, глед­ни точ­ки, убеж­де­ния и лич­ни по­зи­ции с ясен ха­рак­тер, ка­то се затвър­ди не­об­хо­ди­мост­та от „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

Пред­сто­я­щи дис­ку­си­он­ни пло­щад­ки

Не е от­кри­то съ­би­тие!

От­ми­на­ли дис­ку­си­он­ни пло­щад­ки

юли 2021
Не е от­кри­то съ­би­тие!