Източник: „Infostock.bg“

Ино­ва­ци­он­ния по­тен­ци­ал на ХЕС е управ­ля­ван от из­пол­з­ва­не­то на ди­и­но­ва­тив­ни ERP сис­те­ми

Ня­кои ин­дус­т­ри­ал­ни ком­па­нии в Бъл­га­рия се спра­вят по-доб­ре от дру­ги. За да раз­бе­рем, част от фак­то­ри­те, ко­и­то сто­ят в осно­ва­та на успе­ха на дру­жес­т­ва ка­то „Хид­рав­лич­ни Еле­мен­ти и Сис­те­ми“ АД и М+С Хид­рав­лик, се обър­нах­ме към Сте­фан Сте­фа­нов – пред­се­да­тел на фон­да­ция „ИТБИН“.

1. Г н Сте­фа­нов, раз­ка­же­те ни мал­ко по­ве­че за по­ява­та на „Ба­за Иде­ум“ и це­ли­те и ми­си­я­та, ко­и­то то­зи тех­но­парк си поста­вя пред се­бе си?

„Ба­за ИДЕУМ е бъл­гар­с­ки тех­но­парк за стра­те­ги­чес­ки ино­ва­ции в об­ласт­та на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка­та. Под по­ня­ти­е­то „ба­зис­но на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка­та“ раз­би­ра­ме на­уч­но­то зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­ни­те пред­при­я­тия.

Съз­да­ден през 1998г., ми­си­я­та на тех­но­пар­ка, предопре­де­лящ и ця­лос­т­ния ха­рак­тер на дей­ност­та му, е:

Съз­да­ва­не и раз­ви­тие на IT про­дукт, но­си­тел на но­во ка­чес­т­во „ба­зис­но на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка­та“, чрез ко­е­то да бъ­дат пре­одо­ле­ни съ­щес­т­ве­ни­те де­фек­ти, при­съ­щи на пред­ла­га­но­то днес та­ко­ва зна­ние, ко­и­то мо­гат да се фор­му­ли­рат как­то след­ва:

Пър­ви съ­щес­т­вен де­фект: На­уч­но­то зна­ние за ико­но­ми­ка не во­ди до раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко съв­ре­мен­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект, кой­то мо­же да съз­да­ва до­ба­ве­на стой­ност.

Вто­ри съ­щес­т­вен де­фект: На­уч­но­то зна­ние за ико­но­ми­ка не во­ди до раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко съв­ре­мен­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен су­бект, кой­то тряб­ва да съз­да­ва до­ба­ве­на стой­ност. То­ва озна­ча­ва, че то­ва зна­ние е съв­сем праз­но за същ­ност­та на ко­лек­тив­на­та от­го­вор­ност, а от­там и съв­сем без­по­мощ­но за из­гот­вя­не на прак­ти­чес­ки точ­ни длъж­нос­т­ни ха­рак­те­рис­ти­ки в ин­дус­т­ри­я­та.

През сво­я­та ис­то­рия на съ­щес­т­ву­ва­не „Ба­за ИДЕУМ“ е из­ве­ла зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект и су­бект под фор­ма­та на те­о­рия, тер­ми­но­ло­гия и про­то­тип­на тех­но­ло­гия във вид на ди­и­но­ва­тив­на ERP-сис­те­ма, ко­я­то се е до­ка­за­ла в ин­дус­т­ри­ал­на­та прак­ти­ка. Тех­но­ло­гия, ко­я­то се явя­ва под­рив­на спря­мо всич­ки съ­щес­т­ву­ва­щи към днеш­на да­та па­зар­но пред­ла­га­ни про­дук­ти (във вид на биз­нес соф­ту­ер, биз­нес кон­сул­ти­ра­не, ин­же­не­ринг и ре­ин­же­не­ринг) за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­на­та ико­но­ми­ка.

2. Го­во­ри­те за ре­во­лю­ция в ико­но­ми­чес­ки­те на­уки и но­ви биз­нес прин­ци­пи, ко­и­то ще за­ме­нят тра­ди­ци­он­ни­те пред­ста­ви за управ­ле­ние на биз­не­са. Как­ви са те и за­що са тол­ко­ва ре­во­лю­ци­он­ни?

Не бих­ме ка­за­ли, че ре­во­лю­ция е точ­на­та ду­ма. По-ско­ро ние го­во­рим за ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука. Ре­фор­ма, чрез ко­я­то да се напра­ви пре­ход на та­зи на­ука от схо­лас­тич­но (сред­но­ве­ков­но) на ин­же­нер­но (съв­ре­мен­но) ни­во на раз­ви­тие, чрез ма­со­во­то раз­прос­т­ра­не­ние, изуча­ва­не и раз­ви­тие на фун­к­ци­о­нал­ни­те кон­с­т­рук­ции на „ди­и­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми – то­ва са нов клас ERP сис­те­ми, в ко­и­то е вгра­де­но уни­вер­сал­но зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект и су­бект.

Не­ка опи­шем го­ре ка­за­но­то с един прост при­мер:

През сред­но­ве­ко­ви­е­то ме­ди­цин­с­ка­та на­ука е би­ла схо­лас­тич­на, т.е. има­ло е мно­жес­т­во раз­лич­ни шко­ли, во­де­ни от ав­то­ри­те­ти, ко­и­то са има­ли раз­лич­но фраг­мен­тар­но раз­би­ра­не за уст­ройс­т­во­то на чо­веш­ко­то тя­ло. С по­ява­та на сис­тем­ния ана­то­ми­чен и фи­зи­о­ло­ги­чен мо­дел на чо­веш­ко­то тя­ло, от­крит от Ан­д­ре­ас Ве­за­ли, ме­ди­ци­на­та бе­ле­жи своя пре­ход от сред­но­ве­ков­но на съв­ре­мен­но ни­во на раз­ви­тие.

Ана­ло­гич­но на ме­ди­ци­на­та пре­ди по­ява­та на ана­то­ми­чен и фи­зи­о­ло­ги­чен мо­дел на чо­веш­ко­то тя­ло, ико­но­ми­чес­ка­та на­ука днес е схо­лас­тич­на и ня­ма из­ве­ден ця­лос­тен уни­вер­са­лен мо­дел за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­ни­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие.

Ня­кои би­ха оспо­ри­ли то­ва ви­зи­рай­ки сче­то­вод­с­тво­то и на­ис­ти­на сче­то­вод­с­тво­то (де­ло на Лу­ка Па­чи­о­ли – мо­нах) е уни­вер­сал­но спря­мо вся­ко ин­дус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие, но то не да­ва „ана­то­ми­я­та и фи­зи­о­ло­ги­я­та“ на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие в ця­лост.

Ед­но е без­спор­но, ико­но­ми­чес­ка­та на­ука, ра­но или къс­но, ще напра­ви своя пре­ход от сред­но­ве­ков­но на съв­ре­мен­но ни­во на раз­ви­тие. То­ва, ко­е­то е важ­но за нас ка­то бъл­га­ри е, че в Бъл­га­рия, по во­ля­та на Бог, съд­ба­та или слу­чай­ност­та, тех­но­пар­кът „Ба­за ИДЕУМ“ е из­вел зна­ние за уни­вер­са­лен мо­дел за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект и су­бект. Съ­що­то то­ва зна­ние е вгра­де­но в фун­к­ци­о­нал­ни­те кон­с­т­рук­ции на съз­да­де­на­та от „Ба­за ИДЕУМ“ „ди­и­но­ва­тив­на ERP“-система.

За­що са тол­ко­ва ре­во­лю­ци­он­ни те­зи от­кри­тия, мо­же да се от­го­во­ри чрез две прости ана­ло­гии:

(1) Към днеш­на да­та, на ко­го бих­те по­ве­ри­ли соб­с­тве­но­то си здра­ве — на док­тор схо­ласт или на съв­ре­ме­нен док­тор, изуча­вал ана­та­мо­и­я­та и фи­зи­о­ло­ги­я­та на чо­веш­ко­то тя­ло. Мис­ля, че от­го­во­рът е ед­ноз­на­чен – на съв­ре­ме­нен док­тор. Съ­що­то ва­жи и за управ­ле­ни­е­то на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие. Ка­чес­т­во­то и ефек­тив­ност­та на управ­ле­ние ще бъ­дат зна­чи­тел­но по-ви­со­ки от те­зи, ко­и­то са днес при ма­со­во­то изуча­ва­не на ана­то­мич­ния уни­вер­са­лен мо­дел на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие.

(2) Всич­ки сме чу­ва­ли за не­ве­ро­ят­ни­те за вре­ме­то си пости­же­ния на ге­нии ка­то Ле­о­нар­до Да­вин­чи, или Иси­дор от Ми­лет и Ан­ти­мий от Трал (ар­хи­тек­ти­те на ка­тед­ра­ла­та „Све­та Со­фия“), ко­и­то са про­ек­ти­ра­ли и стро­и­ли уни­кал­ни съ­о­ръ­же­ния. С по­ява­та на ме­ха­ни­ка­та и ин­же­нер­с­т­во­то мно­го по-слож­ни и го­ле­ми съ­о­ръ­же­ния, към днеш­на да­та, се про­ек­ти­рат и из­граж­дат от да­леч по-мал­ко ге­ни­ал­ни хо­ра, ко­и­то вся­ка го­ди­на се под­гот­вят от тех­ни­чес­ки­те уни­вер­си­те­ти по све­та. Ана­ло­гич­но в управ­ле­ни­е­то към днеш­на да­та, се­дят име­на­та на съз­да­те­ли или про­чу­ли се ге­нии в управлни­е­то на кор­по­ра­ции ка­то Хен­ри Форд или пък Джак Уелч. Успеш­ни­те ин­дус­т­ри­ал­ни пред­при­я­тия се управ­ля­ват, обик­но­ве­но от ин­же­не­ри, ми­на­ли през ин­же­нер­на­та длъж­ност, ра­бо­ти­ли дъл­ги го­ди­ни за да­де­на­та фир­ма, опоз­на­вай­ки ней­на­та струк­ту­ра, хо­ра и тех­но­ло­гич­на сре­да.

На­ше­то твър­де­ние, до­ка­за­но в ин­дус­т­ри­ал­на­та прак­ти­ка, е, че съз­да­ва­не­то на ръ­ко­во­ди­те­ли мо­же да ста­ва сис­тем­но и мно­го по-ефек­тив­но чрез изуча­ва­не­то и при­ла­га­не­то на уни­вер­сал­ния мо­дел за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие. Та­ка как­то ме­ха­ни­ка­та и ин­же­нер­с­т­во­то са напра­ви­ли об­що­дос­тъп­но и ефек­тив­но из­граж­да­не­то на кад­ри, ко­и­то да про­ек­ти­рат и стро­ят слож­ни кон­с­т­рук­ции, та­ка и уни­вер­сал­ни­ят мо­дел на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие пра­ви об­що­дос­тъп­но и ефек­тив­но из­граж­да­не­то на управ­лен­с­ки кад­ри за ин­дус­т­ри­я­та, кад­ри, стъ­пи­ли на но­во ин­же­нер­но, а не схо­лас­тич­но, зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие.

3. Пър­ва кон­фе­рен­ция на фо­рум „ИТБИН“ на те­ма „Ин­дус­т­рия 4.0 и Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ се про­ве­де на 15-ти и 16-ти де­кем­в­ри 2020 г. Раз­ка­же­те ни за най-важ­но­то, ко­е­то се слу­чи на та­зи кон­фе­рен­ция и най-го­ле­ми­те й дости­же­ния.

Най-важ­но­то, ко­е­то се слу­чи на Пър­ва­та кон­фе­рен­ция на фо­рум „ИТБИН“ бе опо­вес­тя­ва­не­то на ка­у­за­та на фон­да­ци­я­та, а имен­но не­об­хо­ди­мост­та от Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука, ней­ни­ят сми­съл и въз­мож­ност­та на Бъл­га­рия, ка­то из­точ­ник на та­зи идея да взе­ме учас­тие в пре­раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на све­тов­ни­те па­за­ри на зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­ни­те пред­при­я­тия, въз­ли­за­щи на 1.5 три­ли­о­на ев­ро го­ди­ши­но.

Ка­то ре­а­лен жи­тейс­ки про­цес, Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука озна­ча­ва из­граж­да­не и под­дър­жа­не на Све­то­вен ком­п­лекс за ико­но­ми­чес­ко ин­же­нер­с­т­во. По съ­щес­т­во то­ва е на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­с­ка и на­уч­но-об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма, ко­я­то раз­ви­ва, раз­прос­т­ра­ня­ва и пре­дос­та­вя за край­но тър­гов­с­ко и край­но при­лож­но пол­з­ва­не „ди­и­но­ва­тив­но ERP“ зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­на­та ико­но­ми­ка.

Шес­т­ме­сеч­но­то изуча­ва­не – ка­то те­о­рия и прак­ти­ка – на програм­на­та фун­к­ци­о­нал­на кон­с­т­рук­ция на то­зи нов вид сис­те­ми ще фор­ми­ра но­во ка­чес­т­во зна­ние за управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни­те пред­при­я­тия и кор­по­ра­ции. Зна­ние, мно­го по-ис­тин­но и по­лез­но за ин­дус­т­ри­ал­на­та дейс­т­ви­тел­ност от зна­ни­е­то, ко­е­то се­га се фор­ми­ра в ре­зул­тат на пет­го­диш­но изуча­ва­не на ико­но­ми­чес­ки дис­цип­ли­ни в све­тов­но най-престиж­ни уни­вер­си­те­ти.

В послед­ния час на кон­фе­рен­ци­я­та се фо­ку­си­ра­ме вър­ху на­чи­на, по кой­то се осъ­щес­т­вя­ва Ди­ги­тал­на­та Ре­фор­ма и въз­мож­но­то учас­тие на Бъл­га­рия в про­це­са на пре­раз­п­ре­де­ле­ние на све­тов­ни­те па­за­ри на зна­ние, учас­тие, ко­е­то въз­ли­за на 5 млрд. ев­ро го­диш­но към 2030г. и по­тен­ци­а­ла за на­рас­т­ва­не до 15 млрд. ев­ро го­диш­но до 2040 г. Ес­тес­т­ве­но то­ва би би­ло въз­мож­но при съ­от­вет­на под­кре­па от стра­на на бъл­гар­с­ки­те сто­пан­с­ки, по­ли­ти­чес­ки, ме­дий­ни и на­уч­ни ели­ти. На пре­ден план из­ли­за под­кре­па­та от сто­пан­с­ки­те ели­ти, ко­я­то се из­ра­зя­ва в ин­вес­ти­ции в то­зи про­цес – ин­вес­ти­ции, ко­и­то по своя ха­ра­кер се явя­ват трой­но пе­че­лив­ши — вед­нъж ка­то ви­со­ка въз­връ­ща­е­мост в ли­чен план, вто­ри път ка­то пат­ри­о­тич­но де­ло и тре­ти път ка­то престиж на на­ци­о­нал­но и ев­ро­пейс­ко ни­во.

4. Мо­же­те ли да ни да­де­те ня­как­ви кон­к­рет­ни при­ме­ри, как но­ви­те мо­де­ли за управ­ле­ние са би­ли им­п­ле­мен­ти­ра­ни в ня­кои ком­па­нии и до как­ви ефек­ти са до­ве­ли?

Ка­то при­мер за осъ­щес­т­вя­ва­не на управ­ле­ни­е­то чрез осъз­на­то раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие, чрез из­пол­з­ва­не­то на „ди­и­но­ва­тив­ни ERP“-системи, ка­то но­си­те­ли на те­зи мо­де­ли, мо­жем да да­дем ефек­тив­но­то управ­ле­ние на ино­ва­цин­ния по­тен­ци­ал на „Хид­рав­лич­ни Еле­мен­ти и Сис­те­ми“ АД.

За да по­яс­ня за чи­та­те­ли­те, ино­ва­ци­о­нен по­тен­ци­ал е спо­соб­ност­та на ед­но пред­при­я­тие да усво­я­ва но­ви га­ми про­дук­ти. През 2013г. (как­то мо­же да се ви­ди от уеб­сай­та на „ХЕС“ АД) бе­ше съз­да­де­но пар­т­ньор­с­т­во меж­ду „ХЕС“ АД и „М+С Хид­рав­лик“ АД за про­из­вод­с­тво и про­даж­ба на ак­си­ал­но бу­тал­ни хид­рав­лич­ни мо­то­ри и пом­пи (АБ­ХИ­зи) – из­клю­чи­тел­но ино­ва­тив­на тех­но­ло­гия за Бъл­га­рия. То­ва про­из­вод­с­тво стъп­ва на за­ку­пе­ни ста­ри ма­ши­ни и до­ку­мен­та­ция от ня­ко­гаш­но­то пред­при­я­тие „Си­ла“, пред­наз­на­че­но за про­из­вод­с­тво на те­зи из­де­лия и ин­вес­ти­ра­ло навре­ме­то над 120 млн. ва­лут­ни ле­ва.

Про­це­сът в „Си­ла“ по внед­ря­ва­не е про­ти­чал ня­кол­ко го­ди­ни, но ид­ва де­мок­ра­ци­я­та. За­да­ча на „ХЕС“ бе да усвои про­из­вод­с­тво­то на АБ­ХИ­Зи­те (без мон­та­жа и из­пи­та­ни­я­та, ко­и­то бя­ха за­да­ча за „М+С Хид­рав­лик“).

През 2013 г., в рам­ки­те на 9 ме­се­ца, 5 ма мла­ди ма­шин­ни ин­же­не­ри, сред ко­и­то и аз, без опит в про­ек­ти­ра­не­то на за­во­ди, но ко­и­то позна­вах­ме в дъл­бо­чи­на „ди­и­но­ва­тив­на­та ERP“-система – про­ек­ти­рах­ме, из­гра­дих­ме и обез­пе­чих­ме ра­бо­та­та на раз­ши­ре­ни­я­та на тех­но­ло­гич­на­та сре­да и на два­та за­во­да. Всич­ко то­ва се слу­чи за тол­ко­ва вре­ме и па­ри кол­ко­то „чуж­ден­ци“ по­ис­ка­ха са­мо за осъв­ре­ме­ня­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та на из­де­ли­я­та.

Под на­ше ръ­ко­вод­с­тво, 4 ма ра­бот­ни­ци, без ка­къв­то и да би­ло спе­ци­а­ли­зи­ран опит, за 9 ме­се­ца, усво­и­ха на­бор от ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни про­це­си, ко­и­то в об­щия слу­чай се обез­пе­ча­ват от 25 до 30 ви­со­кок­ва­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­лис­ти.

Про­из­ве­де­ни­те от „ХЕС“ АД из­де­лия бя­ха из­пра­те­ни в све­тов­но­из­вес­т­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на ла­бо­ра­то­рия в Гер­ма­ния. Та­мош­ни­те ек­с­пер­ти не мо­жа­ха да по­вяр­ват, че та­ки­ва про­дук­ти – ка­то вид и ка­чес­т­во – мо­гат да бъ­дат съз­да­де­ни в Бъл­га­рия.

5. И накрая — как­ви са це­ли­те ви за та­зи и след­ва­ща­та го­ди­на и как пан­де­ми­я­та обър­ка пла­но­ве­те ви?

Пан­де­ми­я­та обър­ка пла­но­ве­те ни за про­веж­да­не на Пър­ва­та кон­фе­рен­ция, ко­я­то тряб­ва­ше да бъ­де при­със­т­ве­на и за то­ва ни се на­ло­жи да я про­ве­дем в он­лайн фор­мат.

Це­ли­те ни за та­зи и след­ва­ща­та го­ди­на са про­веж­да­не на послед­ва­щи кон­фе­рен­ции на Фо­рум „ИТБИН“, но най-ве­че въз­раж­да­не на дей­ност­та на тех­но­пар­ка „Ба­за ИДЕУМ“ и фор­ми­ра­не­то на осно­ви­те на Све­то­вен ком­п­лекс за ико­но­ми­чес­ко ин­же­нер­с­т­во, чрез кой­то Бъл­га­рия да взе­ме учас­тие в пре­раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на па­за­ри­те за зна­ние, за ко­и­то ве­че го­во­рих­ме.

Въз­раж­да­не­то на дей­ност­та на „Ба­за ИДЕУМ“ ще се слу­чи под фор­ма­та на пре­об­ра­зу­ва­не на ед­но от ак­ци­о­нер­ни­те дру­жес­т­ва на тех­но­пар­ка, чи­я­то основ­на цел ще бъ­де раз­ви­тие и раз­прос­т­ра­не­ние на та­зи уни­кал­на под­рив­на тех­но­ло­гия. Очак­ва­ме стой­ност­та на ак­ци­и­те в то­ва дру­жес­т­во да се по­ви­ши по­не пет­крат­но в след­ва­щи­те 3 го­ди­ни, тъй ка­то на­ис­ти­на то­ва, с ко­е­то раз­по­ла­га­ме ще предиз­ви­ка огро­мен ин­те­рес във всич­ки во­де­щи ком­па­нии –про­из­во­ди­те­ли на соф­ту­ер, а и не са­мо.

За­що­то клю­чо­ва част от „ди­и­но­ва­тив­но­то ERP” зна­ние и про­дук­ти ще се раз­ви­ват в об­лас­ти­те на биз­нес соф­ту­ер, биз­нес кон­сул­ти­ра­не, биз­нес оди­ти­ра­не, ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг и ре­ин­же­не­ринг. Очак­ва­ме до 2023 го­ди­на стой­ност­та на то­ва дру­жес­т­во да бъ­де над 1 млрд. ев­ро.

Тех­но­ло­ги­я­та, с ко­я­то раз­по­ла­га­ме мно­гок­рат­но пре­въз­хож­да вся­ка съ­щес­т­ву­ва­ща по­доб­на към мо­мен­та, та­ка че очак­ва­ме огро­мен ин­те­рес от ин­вес­ти­то­ри и съ­миш­ле­ни­ци.