Пред­сто­я­що Съ­би­тие
30 септ. 2022
 • 00

  Дни

 • 00

  ча­са

 • 00

  ми­ну­ти

 • 00

  се­кун­ди

Кон­фе­рен­ции

Фо­рум „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ поста­вя сво­е­то на­ча­ло с про­веж­да­не­то на пър­ва­та си кон­фе­рен­ция (15−16 Де­кем­в­ри 2020г.) на те­ма „Ин­дус­т­рия 4.0 и Ди­ги­тал­на­та Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

За да ре­а­ли­зи­ра своя смис­лов за­ми­съл, Фо­ру­мът пред­виж­да пе­ри­о­дич­но­то про­веж­да­не на Кон­фе­рен­ции, ко­и­то да хвър­лят свет­ли­на вър­ху най-ак­ту­ал­ни­те те­ми от Ико­но­ми­ка­та и Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука. Цел­та на Фо­ру­ма е да да­де от­го­вор и раз­би­ра­не на въп­ро­си ка­то: „За­що е не­об­хо­ди­ма Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука?“; „Как­во пред­став­ля­ва Ди­ги­тал­на­та Ре­фор­ма?“; „Как мо­же да бъ­де осъ­щес­т­ве­на Ре­фор­ма­та?“.

Цел­та на по­ре­ди­ца­та от кон­фе­рен­ции е всич­ки, вклю­чи­тел­но и бъл­гар­с­ки­те и об­що­ев­ро­пейс­ки ели­ти осъз­на­то да се за­поз­на­ят с Проб­ле­ма, Из­точ­ни­ка на проб­ле­ма и Ре­ше­ни­е­то ка­то от­го­вор­но ока­жат и сво­я­та пъл­но­цен­на под­кре­па за ре­а­ли­зи­ра­не­то на „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ – ре­фор­ма, ко­я­то да уве­ли­чи шан­са на ев­ро­пейс­ки­те на­ро­ди за дос­той­но тех­но­ло­гич­но бъ­де­ще в тех­но­ло­гич­но­то бъ­де­ще на гло­бал­ния свят.

Пред­сто­я­щи кон­фе­рен­ции

септ. 2022
Не е от­кри­то съ­би­тие!

От­ми­на­ли кон­фе­рен­ции

дек. 2020
Не е от­кри­то съ­би­тие!