При­съ­е­ди­не­те се към
Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука 

ITFES_rocket-01-01

При­съ­е­ди­не­те се към
Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на
Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука
 

ITFES_rocket-01-01

Днес, по­ве­че от вся­ко­га, све­тът се нуж­дае от доста­тъч­но от­го­вор­ни за бъ­де­ще­то на сво­и­те на­ро­ди лич­нос­ти, ко­и­то имат ду­хо­вен по­тен­ци­ал да осмис­лят, а след то­ва да ока­жат и пъл­но­цен­на под­кре­па за ре­а­ли­зи­ра­не­то на „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука". Ед­на та­ка­ва ре­фор­ма не мо­же да бъ­де постиг­на­та без да бъ­дат от­де­ле­ни мно­го вре­ме и уси­лия. За пости­га­не на ка­у­за­та са нуж­ни во­ля и идеи, как­то и не мал­ко фи­нан­со­ви сред­с­тва, но осъ­щес­т­вя­ва­не­то ѝ мно­гок­рат­но ще уве­ли­чи шан­са на ев­ро­пейс­ки­те на­ро­ди за дос­той­но тех­но­ло­гич­но бъ­де­ще в бъ­де­ще­то на гло­бал­ния свят.

 
От та­зи па­ра­диг­ма, ми­си­я­та на Фон­да­ция „ИТБИН“ се явя­ва въз­мож­но най-ви­со­ко­тех­но­ло­гич­на­та об­щес­т­ве­на ини­ци­а­ти­ва на на­ше­то вре­ме.
 

Раз­глеж­да­на в тех­но­ло­ги­чен ас­пект, ка­у­за­та на Фон­да­ция „ИТБИН“ след­ва да бъ­де опре­де­ле­на на пър­во мяс­то ка­то прогре­сив­на, за­що­то „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука" се със­тои в раз­ви­тие и ши­ро­ко раз­прос­т­ра­не­ние на нов клас ди­ги­тал­ни ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии, ко­и­то по сво­е­то фун­к­ци­о­нал­но ес­тес­т­во се явя­ват и но­во на­уч­но зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та във всич­ки ней­ни из­ме­ре­ния.

Бъ­де­те част от про­мя­на­та! При­зо­ва­ва­ме ви да се вклю­чи­те още днес!

Свър­же­те се с нас!

Послед­вай­те ни!

Вклю­че­те се с да­ре­ние!

Са­мо БЪДЕЩЕТО под­ле­жи на управ­ле­ние. По­еме­те кон­т­рол над сво­е­то!

Фон­да­ция „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука

IBAN: BG28UNCR70001523477977
BIC/​SWIFT: UNCRBGSF
Бан­ка: "УниК­ре­дит Бул­банк"

ЕИК: 205489698
МОЛ: Сте­фан Сте­фа­нов
Ад­рес: гр. Со­фия, ул. "Крум Кю­ляв­ков" 15