Кон­фе­рен­ции

Фо­рум „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ поста­вя сво­е­то на­ча­ло с про­веж­да­не­то на пър­ва­та си кон­фе­рен­ция (15−16 Де­кем­в­ри 2020г.) на те­ма „Ин­дус­т­рия 4.0 и Ди­ги­тал­на­та Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

За да ре­а­ли­зи­ра своя смис­лов за­ми­съл, Фо­ру­мът пред­виж­да пе­ри­о­дич­но­то про­веж­да­не на Кон­фе­рен­ции, ко­и­то да хвър­лят свет­ли­на вър­ху най-ак­ту­ал­ни­те те­ми от Ико­но­ми­ка­та и Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука. Цел­та на Фо­ру­ма е да да­де от­го­вор и раз­би­ра­не на въп­ро­си ка­то: „За­що е не­об­хо­ди­ма Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука?“; „Как­во пред­став­ля­ва Ди­ги­тал­на­та Ре­фор­ма?“; „Как мо­же да бъ­де осъ­щес­т­ве­на Ре­фор­ма­та?“.

Цел­та на по­ре­ди­ца­та от кон­фе­рен­ции е всич­ки, вклю­чи­тел­но и бъл­гар­с­ки­те и об­що­ев­ро­пейс­ки ели­ти осъз­на­то да се за­поз­на­ят с Проб­ле­ма, Из­точ­ни­ка на проб­ле­ма и Ре­ше­ни­е­то ка­то от­го­вор­но ока­жат и сво­я­та пъл­но­цен­на под­кре­па за ре­а­ли­зи­ра­не­то на „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ – ре­фор­ма, ко­я­то да уве­ли­чи шан­са на ев­ро­пейс­ки­те на­ро­ди за дос­той­но тех­но­ло­гич­но бъ­де­ще в тех­но­ло­гич­но­то бъ­де­ще на гло­бал­ния свят.

Дис­ку­си­он­ни пло­щад­ки

Дис­ку­си­он­ни­те пло­щад­ки пред­став­ля­ват ини­ци­и­ра­ни де­ба­ти с раз­лич­ни пред­ста­ви­те­ли на ме­дий­ни, сто­пан­с­ки, по­ли­ти­чес­ки и на­уч­ни ели­ти, чи­я­то глав­на цел е раз­глеж­да­не­то и об­съж­да­не­то, как­то и при­ема­не­то или от­хвър­ля­не­то на по­зи­ци­и­те, за­ло­же­ни в осно­во­по­ла­га­щия до­ку­мент на Фон­да­ция „ИТБИН“ – „Ма­ни­фест за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

Всич­ко то­ва се пра­ви с иде­я­та да се раз­гле­дат всич­ки мне­ния, глед­ни точ­ки, убеж­де­ния и лич­ни по­зи­ции с ясен ха­рак­тер, ка­то се затвър­ди не­об­хо­ди­мост­та от „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.