Ли­ценз за съ­дър­жа­ни­е­то

Ма­те­ри­а­ли­те, съ­дър­жа­ние и фай­ло­ве, от то­зи уеб­сайт – при усло­вие, че не е упо­ме­нат друг ли­ценз – се раз­прос­т­ра­ня­ва под ли­ценз Кри­ей­тив Ко­мънс Призна­ние-Не­ко­мер­си­ал­но-Спо­де­ля­не на спо­де­ле­но­то 4.0 Меж­ду­на­ро­ден.

Вие мо­же­те сво­бод­но да:

  • Спо­де­ля­те – да ко­пи­ра­те и раз­прос­т­ра­ня­ва­те то­зи ма­те­ри­ал чрез вся­ка­къв но­си­тел или фор­мат.
  • Адап­ти­ра­те – да ре­мик­си­ра­те, пре­об­ра­зу­вай­те и над­граж­дай­те то­зи ма­те­ри­ал.

Съг­лас­но след­ни­те усло­вия:

  • Призна­ние – Тряб­ва да по­со­чи­те ав­тор­с­т­во­то, да до­ба­ви­те връз­ка към ли­цен­за и да по­со­чи­те да­ли са пра­ве­ни про­ме­ни. Мо­же­те да напра­ви­те то­ва по вся­ка­къв разумен на­чин, но не и по на­чин, оста­вящ впе­чат­ле­ни­е­то, че дър­жа­те­лят на ли­цен­за (в час­т­ност ав­то­рът) под­кре­пят вас или на­чи­нът, по кой­то вие из­пол­з­ва­те ма­те­ри­а­ла.
  • Не­ко­мер­си­ал­но спо­де­ля­не – Не мо­же­те да из­пол­з­ва­те то­зи ма­те­ри­а­ла за тър­гов­с­ки (ко­мер­си­ал­ни) це­ли.
  • Спо­де­ля­не на спо­де­ле­но­то – В слу­чай, че про­ме­ни­те (ре­мик­си­ра­те), ви­до­из­ме­ни­те (пре­об­ра­зу­ва­те) или из­пол­з­вай­ки то­зи ма­те­ри­ал ка­то осно­ва го над­гра­ди­те, то по­лу­че­ни­ят про­из­во­ден ма­те­ри­ал мо­же да се раз­прос­т­ра­ня­ва са­мо съг­лас­но ли­цен­з­ни­те усло­вия на ори­ги­на­ла.
  • Без до­пъл­ни­тел­ни огра­ни­че­ния – Ня­ма­те пра­во да при­ла­га­те прав­ни усло­вия или тех­но­ло­гич­ни мер­ки, ко­и­то прав­но огра­ни­ча­ват дру­ги­те да пра­вят не­що, ко­е­то ли­цен­зът позво­ля­ва.