Потре­би­тел­с­ко спо­ра­зу­ме­ние

Фон­да­ция ИТБИН се ан­га­жи­ра да под­дър­жа то­зи уеб­сайт ак­ту­а­лен и то­чен. Ако все пак се сблъс­ка­те с не­що, ко­е­то е неп­ра­вил­но или оста­ря­ло, ще се рад­ва­ме, ако да ни уве­до­ми­те. Мо­ля, по­со­че­те къ­де в уеб­сай­та сте от­кри­ли не­ва­лид­на ин­фор­ма­ция. Ние ще раз­гле­да­ме по­да­де­ни­ят от Вас сиг­нал във въз­мож­но най-кра­тък срок. Мо­ля, из­пра­те­те Ва­ши­ят от­зив на след­на­та елек­т­рон­на по­щен­с­ка ку­тия: support@itfes.org.

Ние не но­сим от­го­вор­ност за за­гу­ба в ре­зул­тат на не­точ­нос­ти или не­пъл­но­ти, ни­то за за­гу­ба в ре­зул­тат на проб­ле­ми, при­чи­не­ни от или при­съ­щи на раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на ин­фор­ма­ция чрез Ин­тер­нет, ка­то напри­мер на­ру­ше­ния във връз­ка­та или ней­но­то пре­къс­ва­не. Ко­га­то из­пол­з­ва­ме уеб фор­му­ля­ри, ние се стре­мим да огра­ни­чим броя на за­дъл­жи­тел­ни­те по­ле­та до ми­ни­мум. Фон­да­ция ИТБИН не но­си от­го­вор­ност за за­гу­би, по­не­се­ни в ре­зул­тат на из­пол­з­ва­не­то на дан­ни, съ­ве­ти или идеи, пре­дос­та­ве­ни от или от име­то на Фон­да­ция ИТБИН чрез то­зи уеб­сайт.

Ре­ак­ции и за­пит­ва­ни­я­та за по­ве­ри­тел­ност на лич­ни дан­ни, ко­и­то са из­пра­те­ни по елек­т­рон­на­та по­ща или чрез из­пол­з­ва­не на уеб фор­му­ляр, ще бъ­дат тре­ти­ра­ни по съ­щия на­чин ка­то по­щен­с­ки пис­ма. То­ва озна­ча­ва, че мо­же­те да очак­ва­те от­го­вор от нас най-къс­но в срок от 1 ме­сец. В слу­чай на слож­ни за­яв­ки, ако има­ме нуж­да от по-дълг срок за тях­но­то из­пъл­не­ние, кой­то мо­же да бъ­де мак­си­мум 3 ме­се­ца, ще Ви уве­до­мим за то­ва в рам­ки­те на 1 ме­сец.

Всич­ки лич­ни дан­ни, ко­и­то ни пре­дос­та­вя­те в кон­тек­с­та на Ва­ше­то за­пит­ва­не, за­яв­ка или от­го­вор за да­де­на ин­фор­ма­ция, ще бъ­дат из­пол­з­ва­ни са­мо в съ­от­вет­с­твие с дек­ла­ра­ци­я­та ни за по­ве­ри­тел­ност.

Фон­да­ция ИТБИН по­ла­га всич­ки разум­ни уси­лия, за да за­щи­ти сво­и­те сис­те­ми сре­щу вся­ка фор­ма на не­за­кон­но из­пол­з­ва­не. Фон­да­ция ИТБИН при­ла­га под­хо­дя­щи тех­ни­чес­ки и ор­га­ни­за­ци­он­ни мер­ки за та­зи цел, ка­то от­чи­та, на­ред с дру­ги не­ща, със­то­я­ни­е­то на тех­ни­ка­та. Въп­ре­ки то­ва, ние не но­сим от­го­вор­ност за как­ва­то и да е за­гу­ба, пря­ка и/​или кос­ве­на, по­не­се­на от потре­би­тел на уеб­сай­та, ко­я­то въз­ник­ва в ре­зул­тат на не­за­кон­но­то из­пол­з­ва­не на не­го­ви­те сис­те­ми от тре­ти стра­ни.

Фон­да­ция ИТБИН не но­си от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на уеб­сай­то­ве, към ко­и­то или от ко­и­то се пра­ви хи­пер­в­ръз­ка или дру­га препрат­ка. Про­дук­ти­те или услу­ги­те, пред­ла­га­ни от тре­ти стра­ни, се под­чи­ня­ват на при­ло­же­ни­те от те­зи тре­ти стра­ни усло­вия.

Всич­ки пра­ва на ин­те­лек­ту­ал­на соб­с­тве­ност вър­ху съ­дър­жа­ни­е­то на то­зи уеб­сайт при­над­ле­жат на Фон­да­ция ИТБИН.

Съ­дър­жа­ни­е­то на то­зи уеб­сайт е достъп­но под ли­ценз Кри­ей­тив Ко­мънс Призна­ние-Не­ко­мер­си­ал­но-Спо­де­ля­не на спо­де­ле­но­то 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0), при усло­вие, че не е по­со­че­но дру­го.

Ако има­те ня­как­ви въп­ро­си или проб­ле­ми, свър­за­ни с достъп­ност­та на уеб­сай­та, мо­ля, не се ко­ле­бай­те да се свър­же­те с нас.