Дигитална реформа на икономическата наука

Пър­ва кон­фе­рен­ция на Фо­рум ИТБИН: Ден 2

На 15 и 16 де­кем­в­ри 2020 го­ди­на се про­ве­де пър­ва­та кон­фе­рен­ция на Фо­рум ИТБИН, на те­ма „Ин­дус­т­рия 4.0 и Ди­ги­тал­на­та ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“. По­ра­ди из­вън­ред­на­та об­ста­нов­ка, свър­за­на с кри­за­та COVID-19, кон­фе­рен­ци­я­та бе про­ве­де­на он­лайн.

Ме­дий­но от­ра­зя­ва­не:

  Ре­гис­т­ри­рай­те се за учас­тие в то­ва съ­би­тие

  Ва­ши­те лич­ни дан­ни ня­ма да бъ­дат пуб­ли­ку­ва­ни. За­дъл­жи­тел­ни­те по­ле­та са от­бе­ля­за­ни с *

  Дата

  дек. 2020
  Отминало!

  Време

  10:00 - 18:00
  Провеждане онлайн

  Местоположение

  Провеждане онлайн
  Категория