Чо­ве­кът ка­то тво­рец в цен­тъ­ра на све­та

Как тех­но­ло­ги­и­те мо­гат да ни по­мог­нат да управ­ля­ва­ме биз­не­са си?
Мо­же ли Бъл­га­рия да ста­не "Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те" чрез Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука?
 
Не про­пус­кай­те съ­би­ти­е­то с инж. Trifon Stefanov на жи­во в пре­да­ва­не­то Limitless на 1 юли 2021 го­ди­на, за да чу­е­те как то­ва е въз­мож­но!
 
Три­фон Сте­фа­нов за­вър­ш­ва ин­же­нер­но­то си об­ра­зо­ва­ние в "Saitama University", То­кио, Япо­ния. Там при­до­би­ва опит в ма­ши­нос­т­ро­и­тел­на­та ин­дус­т­рия. В мо­мен­та пра­ви ма­гис­т­ра­ту­ра в "Tsinghua University", къ­де­то е и пре­зи­дент на сту­дент­с­кия ко­ми­тет. То­ва е един от топ 3 тех­ни­чес­ки уни­вер­си­те­ти в све­та, кой­то се на­ми­ра в Пе­кин. Ин­те­ре­сен факт е, че въз­пи­та­ник на то­зи уни­вер­си­тет е и Си Дзин­пин – пре­зи­ден­тът на Ки­тайс­ка­та На­род­на Ре­пуб­ли­ка.
 
Три­фон ра­бо­ти в Ав­с­т­рия ка­то „Mе­ни­джър про­ект“ в ком­па­ния, къ­де­то от­го­ва­ря за раз­ви­ти­е­то на тех­но­ло­гич­на­та сре­да. Го­во­ри япон­с­ки, ан­г­лийс­ки и рус­ки език.
 
Впе­чат­ляв­що е, че са­мо на 26 го­ди­ни ве­че има яс­на и гло­бал­на ви­зия за раз­ви­ти­е­то на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука.
Към мо­мен­та Три­фон, за­ед­но със свои съ­миш­ле­ни­ци, взи­ма ак­тив­но учас­тие във фон­да­ция Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука.
 
Гле­дай­те и ще раз­бе­ре­те за­що то­зи млад ин­же­нер по­ема по пъ­тя през Япо­ния, Ав­с­т­рия, Ки­тай и об­рат­но в Бъл­га­рия!

Дата

юли 2021
Отминало!

Време

19:00
Провеждане онлайн

Местоположение

Провеждане онлайн

Speaker