Вто­ра кон­фе­рен­ция на Фо­рум "Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука"

 

 

Очак­вай­те ско­ро по­ве­че ин­фор­ма­ция от­нос­но Вто­ра кон­фе­рен­ция на Фо­рум "Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука"

Дата

сеп. 2022
Категория