Дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност ЕС

Та­зи дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност е об­но­ве­на за после­ден път на 02.06.2021 и се от­на­ся за граж­да­ни­те на Ев­ро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во и Ев­ро­пейс­кия съ­юз.

В та­зи дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност Ви пре­дос­та­вя­ме ин­фор­ма­ция за то­ва как­во пра­вим с дан­ни­те, ко­и­то по­лу­ча­ва­ме за вас чрез https://itfes.tech. Пре­по­ръч­ва­ме Ви да про­че­те­те вни­ма­тел­но то­ва изяв­ле­ние. При об­ра­бот­ка­та да дан­ни­те от на­ша стра­на, ние спаз­ва­ме изис­к­ва­ни­я­та за по­ве­ри­тел­ност, поста­ве­ни от за­ко­но­да­тел­ни­те ор­га­ни. На­ред с дру­ги­те изис­к­ва­ния, то­ва озна­ча­ва, че:

 • Яс­но за­явя­ва­ме це­ли­те, за ко­и­то об­ра­бот­ва­ме лич­ни дан­ни. Пра­вим то­ва чрез насто­я­ща­та дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност;
 • Ние се стре­мим да огра­ни­чим съ­би­ра­не на лич­ни дан­ни са­мо до лич­ни­те дан­ни, не­об­хо­ди­ми за за­кон­ни це­ли;
 • Пър­во ще по­ис­ка­ме Ва­ше­то из­рич­но съг­ла­сие за об­ра­бот­ка на лич­ни­те Ви дан­ни в слу­ча­и­те, изис­к­ва­щи Ва­ше­то съг­ла­сие;
 • Ние пред­при­е­ма­ме под­хо­дя­щи мер­ки за си­гур­ност, за да за­щи­тим Ва­ши­те лич­ни дан­ни, а съ­що та­ка изис­к­ва­ме то­ва от тре­ти стра­ни, ко­и­то об­ра­бот­ват лич­ни дан­ни от на­ше име;
 • Ние ува­жа­ва­ме Ва­ше­то пра­во на достъп до Ва­ши­те лич­ни дан­ни, ко­и­то съ­би­ра­ме, или по Ва­ше же­ла­ние ние бих­ме мог­ли да ги ко­ри­ги­ра­ме или из­три­ем.

Не е за­дъл­жи­тел­но да бъ­дат съ­би­ра­ни и об­ра­бот­ва­ни всич­ки дан­ни, опи­са­ни по-до­лy. Ако има­те въп­ро­си или ис­ка­те да зна­е­те точ­но как­ви дан­ни съх­ра­ня­ва­ме за Вас, мо­ля, свър­же­те се с нас на по­со­че­ни­те до­лу ко­ор­ди­на­ти.

1. Цел, дан­ни и пе­ри­од на съх­ра­не­ние

2. Бис­к­вит­ки

На­ши­ят уеб­сайт из­пол­з­ва бис­к­вит­ки. За по­ве­че ин­фор­ма­ция от­нос­но бис­к­вит­ки­те, мо­ля, Виж­те на­ша­та Дек­ла­ра­ция за бис­к­вит­ки­те. Склю­чи­ли сме спо­ра­зу­ме­ние с Google за на­чи­на на об­ра­бот­ка на дан­ни от тях­на страна.Google мо­же да не из­пол­з­ва дан­ни­те за дру­ги услу­ги на Google.Включването на пъл­ни IP ад­ре­си е бло­ки­ра­но от нас.

3. Си­гур­ност

Ние сме ан­га­жи­ра­ни със си­гур­ност­та на лич­ни­те дан­ни. Ние при­ла­га­ме под­хо­дя­щи мер­ки за си­гур­ност, за да огра­ни­чим зло­у­пот­ре­ба­та и не­о­то­ри­зи­ран достъп до лич­ни дан­ни. То­ва га­ран­ти­ра, че са­мо не­об­хо­ди­ми­те ли­ца имат достъп до ва­ши­те дан­ни, че достъ­път до дан­ни­те е за­щи­тен и че на­ши­те мер­ки за си­гур­ност ре­дов­но се преглеж­дат.

4. Уеб­сай­то­ве на тре­ти стра­ни

Та­зи дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност не се от­на­ся за уеб­сай­то­ве на тре­ти стра­ни, свър­за­ни с чрез хи­пер­в­ръз­ки от и към на­шия уеб­сайт. Не мо­жем да га­ран­ти­ра­ме, че те­зи тре­ти стра­ни об­ра­бот­ват ва­ши­те лич­ни дан­ни по на­деж­ден или си­гу­рен на­чин. Пре­по­ръч­ва­ме ви да про­че­те­те дек­ла­ра­ци­и­те за по­ве­ри­тел­ност на те­зи уеб­сай­то­ве, пре­ди да ги из­пол­з­ва­те.

5. Из­ме­не­ния в та­зи дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност

Ние си за­паз­ва­ме пра­во­то да пра­вим из­ме­не­ния в та­зи дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност. Пре­по­ръ­чи­тел­но е да се кон­сул­ти­ра­те ре­дов­но с та­зи дек­ла­ра­ция за по­ве­ри­тел­ност, за да сте на­яс­но с про­ме­ни­те. В до­пъл­не­ние, ние ще ви ин­фор­ми­ра­ме ак­тив­но, ко­га­то е въз­мож­но.

6. Достъп и про­мя­на на Ва­ши­те дан­ни

Ако има­те въп­ро­си или ис­ка­те да зна­е­те кои Ва­ши лич­ни дан­ни при­те­жа­ва­ме, мо­ля, свър­же­те се с нас. Мо­же­те да се свър­же­те с нас, ка­то из­пол­з­ва­те ин­фор­ма­ци­я­та по-до­лу. Вие има­те след­ни­те пра­ва:

 • Пра­во да зна­е­те: Има­те пра­во да зна­е­те за­що са не­об­хо­ди­ми Ва­ши­те лич­ни дан­ни, как­во ще се слу­чи с тях и кол­ко дъл­го ще бъ­дат съх­ра­ня­ва­ни.
 • Пра­во на достъп: Има­те пра­во на достъп до ва­ши­те лич­ни дан­ни, ко­и­то са ни из­вес­т­ни.
 • Пра­во на ко­ри­ги­ра­не: Има­те пра­во да до­пъл­ва­те, ко­ри­ги­ра­те, из­три­ва­те или бло­ки­ра­те лич­ни­те си дан­ни, ко­га­то по­же­ла­е­те.
 • Пра­во да от­тег­ли­те съг­ла­си­е­то си: Ако ни пре­дос­та­ви­те съг­ла­си­е­то си за об­ра­бот­ка на Ва­ши­те дан­ни, има­те пра­во да от­тег­ли­те то­ва съг­ла­сие и да пре­мах­не­те лич­ни­те си дан­ни.
 • Пра­во да прехвър­ля­те ва­ши­те дан­ни: Има­те пра­во да изис­ка­те всич­ки свои лич­ни дан­ни от опе­ра­то­ра и да ги прехвър­ли­те из­ця­ло към друг ад­ми­нис­т­ра­тор.
 • Пра­во на въз­ра­же­ние: Мо­же­те да въз­ра­зи­те сре­щу об­ра­бот­ка­та на Ва­ши­те дан­ни. Ние се съ­об­ра­зя­ва­ме с то­ва, освен ако ня­ма до­пъл­ни­тел­ни осно­ва­ния за об­ра­бот­ва­не.

Мо­ля, уве­ре­те се, че ви­на­ги яс­но по­соч­ва­те кой или коя сте Вие, за да мо­жем да сме си­гур­ни, че не про­ме­ня­ме или из­три­ва­ме дан­ни­те дан­ни на гре­шен чо­век.

7. По­да­ва­не на жал­ба

Ако не сте до­вол­ни от на­чи­на, по кой­то се от­на­ся­ме с и об­ра­бот­ва­ме Ва­ши­те лич­ни дан­ни, има­те пра­во да по­да­де­те жал­ба (оплак­ва­не) до ор­га­на за за­щи­та на лич­ни­те дан­ни.

8. Дан­ни за връз­ка с нас

Фон­да­ция ИТБИН
Со­фия, 1172, ул. Крум Кю­ляв­ков 15, вх.Б, ет.8, ап.27
Бъл­га­рия
Уеб­сайт: https://itfes.org
Елек­т­рон­на по­ща: support@itfes.org